ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

راهنما و دانلود فایل کارورزی

 

فایل های فوق شامل راهنمای کارورزی به انضمام فرم های مدنظر جهت تکمیل می باشد.

به منظور تکمیل نمودن فرم ها بصورت زیر عمل نمایید:

8 نسخه پرینت از فرم شماره 1 (فرم هفتگی)

۲ نسخ پرینت از فرم شماره ۲ (فرم ماهانه)

۱ نسخه پرینت از فرم های شماره ۳ و ۴ و ۵

فرم های تکمیل شده خود را به مدرس مربوطه مرکز تحویل نمایید. (تمامی صفحات مهر و امضاء شود)

دانلود فرم کارورزی ،مقطع کاردانی و کارشناسی 

 

دانلود فرم کارورزی (docx)

دانلود فرم کارورزی  (docx)

 

دانلود فرم کارورزی (pdf)
دانلود فرم کارورزی  (pdf)

 

 

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی