ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

بازدید کاربینی دانشجویان رشته طراحی لباس در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان

 

بازدید کاربینی دانشجویان رشته طراحی لباس در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان بازدید کاربینی دانشجویان رشته طراحی لباس در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان برگزار شد. با توجه به ماهیت درس کاربینی و در راستای آشنایی هر چه بهتر دانشجویان با محیط کار واقعی رشته ، جلسه کاربینی دانشجویان رشته طراحی لباس مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 در مجموعه میراث جهانی گلستان در بخش موزه مردم‌شناسی کاخ گلستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی واحد 10، بازدید  کاربینی دانشجویان با حضور و سخنرانی مدرس و راهنما و آشنایی با نوع طراحی لباس هر دوره زمانی برای دانشجویان جدیدالورود، برگزار شد. در این جلسه ضمن بازدید از تمامی بخش های موزه مردم شناسی، توضیحاتی توسط مدرس در خصوص نوع طراحی، پوشش، فلسفه پوشش داده شد.

کاربینی دانشگاه علمی کاربردی

بازدید کاربینی دانشگاه علمی کاربردی

بازدید کاربینی دانشگاه علمی کاربردی