ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران

مقدمه فداكاري و ايثار از زيباترين جلوههاي رشد روح انسان است و اين زيبايي هنگامي كه با شكوفايي جواني قرين ميشود و درخشش مييابد، چشم نظارهگران را به خود خيره كرده و پرتو آن تا عمق وجود انسانها نفوذ ميكند و ناخواسته آنان را به تحسين و تقديس واميدارد و اين مهم، در جوان دانشجو كه در فضاي علم و معرفت تنفس ميكند؛ جلوههايي پايدار و جاودان ميآفريند. جوان دانشجو و فداكاري كه آيندهساز كشور است، با آراستگي به اين فضيلت، الگويي براي جامعه است و در برابر، جامعه نيز بايد در پيشگاه اين روح جلا يافته، سر تعظيم و تحسين فرود آورد. آيين اعطاي تنديس ملي فداكاري به دانشجويان ايران بر آن است تا با لطف و عنايت پروردگار، چراغهايي را در دانشگاه و جامعه برافروزد كه مسير فداكاري، ايثار و اعتلاي فرهنگ جامعه را نمايانتر سازد. ماده 1 :اهداف

1-1 .پاسداشت ارزشهاي الهي، انساني، اخلاقي در جامعه، به ويژه در ميان دانشجويان

1-2 .ترويج فرهنگ فداكاري، شجاعت، دلاوري و نوعدوستي در ميان دانشجويان

1-3 .برانگيختن دانشجويان به مشاركت در كنشهاي امدادي، خيرخواهانه و نيكوكارانه

1-4 .قدرداني از دانشجويان فداكار، نيكوكار و نوعدوست ماده 2 :حوزهها و مصاديق فداكاري

1-2 .حضور داوطلبانه در دفاع از كشور، انقلاب اسلامي و حريم اهلالبيت (عليهمالسلام)

2-2 .ارائه خدمات پيشگيرانه و امدادرساني داوطلبانه در حوادث و رخدادهاي طبيعي يا غيرمترقبه

3-2 .انجام فعاليتهاي داوطلبانه در امور خيريه

4-2 .تامين ارگانهاي حياتي بيماران نيازمند از طريق اهداي خون و عضو

5-2 .مشاركت داوطلبانه در سازندگي، آباداني و محروميتزدايي كشور

6-2 .انجام فعاليتهاي داوطلبانه در حوزههاي سلامت و توانبخشي (بطور ويژه مدافعان سلامت)

7-2 .انجام فعاليتهاي داوطلبانه در زمينه حفاظت از محيطزيست

 1-3 .آيين اعطاي تنديس ملي فداكاري به دانشجويان ايران: رويدادي فرهنگي - دانشجويي است كه هرساله با همكاري وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط بر اساس آييننامه مصوب در شوراي سياستگذاري در سطح ملي برگزار ميشود. و در ادامه به اختصار آيين ناميده ميشود.

2-3 .دانشجوي فداكار منظور، دانشجويي است كه طبق ضوابط مذكور در شيوهنامه، نسبت به انجام يكي از مصاديق مطروحه در ماده 2 اين آييننامه مبادرت ورزيده باشد.

3-3 .گروه دانشجويي فداكار منظور، گروه دانشجويي است كه طبق ضوابط مذكور در شيوهنامه، نسبت به انجام يكي از مصاديق مطروحه در ماده 2 اين آييننامه مبادرت ورزيده باشد.

4-3 .شخصيت فداكار منظور، شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه طبق ضوابط مذكور در شيوهنامه، نسبت به انجام يكي از مصاديق مطروحه در ماده 2 اين آييننامه مبادرت ورزيده باشد. شورايعالي.

3-5 عاليترين ركن آيين ميباشد كه تعيين چشم انداز و راهبردهاي كلان آيين را بر عهده دارد.

6-3 .شوراي سياستگذاري اين شورا، سياستگذاري اجراي آيين را در هر دوره برعهده دارد.

7-3 .شوراي كارشناسي و انتخاب منظور، شورايي متشكل از دبيرآيين و نمايندگان سازمانهاي همكار است و انتخاب نهايي اشخاص (حقيقي و حقوقي) فداكار مشمول اين آييننامه را بر عهده دارد.

8-3 .وزارتخانهها و سازمانهاي همكار منظور، وزارتخانهها و سازمانهاي عضو شوراي عالي آيين ميباشد.

9-3 .وزارتخانهها و سازمانهاي حامي منظور، وزارتخانهها و سازمانهايي است كه از برگزاري آيين، حمايت مادي و معنوي ميكنند. دبيرخانه.

3-10 منظور، دبيرخانه برگزاري آيين ميباشد كه در سازمان جهاددانشگاهي تهران مستقر است. ٤ ماده 4 .ساختار و اركان

1-4 .شوراي عالي

2-4 .شوراي سياستگذاري دبير.

4-3

4-4 .شوراي كارشناسي و انتخاب

5-4 .مديريت اجرايي

 

شوراي عالي الف. اعضاي شوراي عالي تبصره: احكام اعضاي شورايعالي آيين توسط رئيس جهاد دانشگاهي صادر و ابلاغ ميگردد.

1 .رئيس جهاددانشگاهي (رئيسشورا)

2 .معاون فرهنگي جهاددانشگاهي (دبيرشورا)

3 .معاون فرهنگي – سياسي نهادنمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

4 .معاون فرهنگي - دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

5 .معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

6 .معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران

7 .معاون فرهنگي و آموزشي بنياد شهيد و امور ايثارگران

8 .معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي

9 .رئيس سازمان جوانان جمعيت هلالاحمر

10 .رئيس سازمان بسيج دانشجويي كشور

11 .معاون امور مشاركتهاي مردمي، موسسات غيردولتي، توانمندسازي و امور مجلس سازمان بهزيستي كشور

12 .معاون امور فرهنگي كميته امداد امام خميني (ره)

13 .معاون آموزش و مشاركتهاي مردمي سازمان حفاظت محيطزيست

14 .معاون فني و فناوريهاي نوين سازمان انتقال خون ايران

وظايف شوراي عالي

1 .صدور احكام رئيس شوراي سياستگذاري و دبير آيين توسط رئيس شوراي عالي

2 .صدور احكام اعضاي شوراي سياستگذاري توسط رئيس شوراي عالي

3 .تصويب بودجه سالانه و پيگيري تحقق آن

4 .پشتيباني مالي و معنوي از آيين

5 .تصويب افزايش يا كاهش اعضا در شوراي سياستگذاري

6 .تصويب، تجديد نظر و اصلاح آييننامه ٥ ماده 6 .

شوراي سياستگذاري الف. اعضاي شوراي سياستگذاري تبصره: احكام اعضاي شوراي سياستگذاري آيين توسط رئيس سازمان جهاددانشگاهي تهران ابلاغ ميگردد.

1 .رئيس سازمان جهاددانشگاهي تهران (رئيس شورا)

2 .معاون فرهنگي سازمان جهاددانشگاهي تهران (دبير شورا)

3 .مديركل فرهنگي – سياسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

4 .مديركل فرهنگي– دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

5 .مديركل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

6 .مديركل فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران

7 .مديركل فرهنگي و تبليغات بنياد شهيد و امور ايثارگران

8 .مديركل فرهنگي و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي

9 .معاون دانشجويي و جوانان سازمان جوانان جمعيت هلال احمر

10 .معاون عمليات جهادي سازمان بسيجدانشجويي كشور

11 .معاون آموزش، پژوهش و ساختارهاي سازماني سازمان بهزيستي كشور

12 .قائم مقام معاونت امور فرهنگي كميته امداد امام خميني (ره)

13 .مديركل آموزش و مشاركتهاي مردمي سازمان حفاظت محيطزيست

14 .مديركل دفتر برنامهريزي، جذب و فراخوان اهداكنندگان سازمان انتقالخون