ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
ثبت نام انلاین دانشگاه علمی کابردی
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
ثبت نام آنلاین

اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران

مقدمه فداكاري و ايثار از زيباترين جلوههاي رشد روح انسان است و اين زيبايي هنگامي كه با شكوفايي جواني قرين ميشود و درخشش مييابد، چشم نظارهگران را به خود خيره كرده و پرتو آن تا عمق وجود انسانها نفوذ ميكند و ناخواسته آنان را به تحسين و تقديس واميدارد و اين مهم، در جوان دانشجو كه در فضاي علم و معرفت تنفس ميكند؛ جلوههايي پايدار و جاودان ميآفريند. جوان دانشجو و فداكاري كه آيندهساز كشور است، با آراستگي به اين فضيلت، الگويي براي جامعه است و در برابر، جامعه نيز بايد در پيشگاه اين روح جلا يافته، سر تعظيم و تحسين فرود آورد. آيين اعطاي تنديس ملي فداكاري به دانشجويان ايران بر آن است تا با لطف و عنايت پروردگار، چراغهايي را در دانشگاه و جامعه برافروزد كه مسير فداكاري، ايثار و اعتلاي فرهنگ جامعه را نمايانتر سازد. ماده 1 :اهداف

1-1 .پاسداشت ارزشهاي الهي، انساني، اخلاقي در جامعه، به ويژه در ميان دانشجويان

1-2 .ترويج فرهنگ فداكاري، شجاعت، دلاوري و نوعدوستي در ميان دانشجويان

1-3 .برانگيختن دانشجويان به مشاركت در كنشهاي امدادي، خيرخواهانه و نيكوكارانه

1-4 .قدرداني از دانشجويان فداكار، نيكوكار و نوعدوست ماده 2 :حوزهها و مصاديق فداكاري

1-2 .حضور داوطلبانه در دفاع از كشور، انقلاب اسلامي و حريم اهلالبيت (عليهمالسلام)

2-2 .ارائه خدمات پيشگيرانه و امدادرساني داوطلبانه در حوادث و رخدادهاي طبيعي يا غيرمترقبه

3-2 .انجام فعاليتهاي داوطلبانه در امور خيريه

4-2 .تامين ارگانهاي حياتي بيماران نيازمند از طريق اهداي خون و عضو

5-2 .مشاركت داوطلبانه در سازندگي، آباداني و محروميتزدايي كشور

6-2 .انجام فعاليتهاي داوطلبانه در حوزههاي سلامت و توانبخشي (بطور ويژه مدافعان سلامت)

7-2 .انجام فعاليتهاي داوطلبانه در زمينه حفاظت از محيطزيست

 1-3 .آيين اعطاي تنديس ملي فداكاري به دانشجويان ايران: رويدادي فرهنگي - دانشجويي است كه هرساله با همكاري وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط بر اساس آييننامه مصوب در شوراي سياستگذاري در سطح ملي برگزار ميشود. و در ادامه به اختصار آيين ناميده ميشود.

2-3 .دانشجوي فداكار منظور، دانشجويي است كه طبق ضوابط مذكور در شيوهنامه، نسبت به انجام يكي از مصاديق مطروحه در ماده 2 اين آييننامه مبادرت ورزيده باشد.

3-3 .گروه دانشجويي فداكار منظور، گروه دانشجويي است كه طبق ضوابط مذكور در شيوهنامه، نسبت به انجام يكي از مصاديق مطروحه در ماده 2 اين آييننامه مبادرت ورزيده باشد.

4-3 .شخصيت فداكار منظور، شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه طبق ضوابط مذكور در شيوهنامه، نسبت به انجام يكي از مصاديق مطروحه در ماده 2 اين آييننامه مبادرت ورزيده باشد. شورايعالي.

3-5 عاليترين ركن آيين ميباشد كه تعيين چشم انداز و راهبردهاي كلان آيين را بر عهده دارد.

6-3 .شوراي سياستگذاري اين شورا، سياستگذاري اجراي آيين را در هر دوره برعهده دارد.

7-3 .شوراي كارشناسي و انتخاب منظور، شورايي متشكل از دبيرآيين و نمايندگان سازمانهاي همكار است و انتخاب نهايي اشخاص (حقيقي و حقوقي) فداكار مشمول اين آييننامه را بر عهده دارد.

8-3 .وزارتخانهها و سازمانهاي همكار منظور، وزارتخانهها و سازمانهاي عضو شوراي عالي آيين ميباشد.

9-3 .وزارتخانهها و سازمانهاي حامي منظور، وزارتخانهها و سازمانهايي است كه از برگزاري آيين، حمايت مادي و معنوي ميكنند. دبيرخانه.

3-10 منظور، دبيرخانه برگزاري آيين ميباشد كه در سازمان جهاددانشگاهي تهران مستقر است. ٤ ماده 4 .ساختار و اركان

1-4 .شوراي عالي

2-4 .شوراي سياستگذاري دبير.

4-3

4-4 .شوراي كارشناسي و انتخاب

5-4 .مديريت اجرايي

 

شوراي عالي الف. اعضاي شوراي عالي تبصره: احكام اعضاي شورايعالي آيين توسط رئيس جهاد دانشگاهي صادر و ابلاغ ميگردد.

1 .رئيس جهاددانشگاهي (رئيسشورا)

2 .معاون فرهنگي جهاددانشگاهي (دبيرشورا)

3 .معاون فرهنگي – سياسي نهادنمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

4 .معاون فرهنگي - دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

5 .معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

6 .معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران

7 .معاون فرهنگي و آموزشي بنياد شهيد و امور ايثارگران

8 .معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي

9 .رئيس سازمان جوانان جمعيت هلالاحمر

10 .رئيس سازمان بسيج دانشجويي كشور

11 .معاون امور مشاركتهاي مردمي، موسسات غيردولتي، توانمندسازي و امور مجلس سازمان بهزيستي كشور

12 .معاون امور فرهنگي كميته امداد امام خميني (ره)

13 .معاون آموزش و مشاركتهاي مردمي سازمان حفاظت محيطزيست

14 .معاون فني و فناوريهاي نوين سازمان انتقال خون ايران

وظايف شوراي عالي

1 .صدور احكام رئيس شوراي سياستگذاري و دبير آيين توسط رئيس شوراي عالي

2 .صدور احكام اعضاي شوراي سياستگذاري توسط رئيس شوراي عالي

3 .تصويب بودجه سالانه و پيگيري تحقق آن

4 .پشتيباني مالي و معنوي از آيين

5 .تصويب افزايش يا كاهش اعضا در شوراي سياستگذاري

6 .تصويب، تجديد نظر و اصلاح آييننامه ٥ ماده 6 .

شوراي سياستگذاري الف. اعضاي شوراي سياستگذاري تبصره: احكام اعضاي شوراي سياستگذاري آيين توسط رئيس سازمان جهاددانشگاهي تهران ابلاغ ميگردد.

1 .رئيس سازمان جهاددانشگاهي تهران (رئيس شورا)

2 .معاون فرهنگي سازمان جهاددانشگاهي تهران (دبير شورا)

3 .مديركل فرهنگي – سياسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

4 .مديركل فرهنگي– دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

5 .مديركل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

6 .مديركل فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران

7 .مديركل فرهنگي و تبليغات بنياد شهيد و امور ايثارگران

8 .مديركل فرهنگي و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي

9 .معاون دانشجويي و جوانان سازمان جوانان جمعيت هلال احمر

10 .معاون عمليات جهادي سازمان بسيجدانشجويي كشور

11 .معاون آموزش، پژوهش و ساختارهاي سازماني سازمان بهزيستي كشور

12 .قائم مقام معاونت امور فرهنگي كميته امداد امام خميني (ره)

13 .مديركل آموزش و مشاركتهاي مردمي سازمان حفاظت محيطزيست

14 .مديركل دفتر برنامهريزي، جذب و فراخوان اهداكنندگان سازمان انتقالخون