کارورزی

form
clickkonid
rahnama
clickabi

فایل های فوق شامل راهنمای کارورزی به انضمام فرم های مدنظر جهت تکمیل می باشد.

به منظور تکمیل نمودن فرم ها بصورت زیر عمل نمایید:

8 نسخه پرینت از فرم شماره 1 (فرم هفتگی)

2 نسخ پرینت از فرم شماره 2 (فرم ماهانه)

1 نسخه پرینت از فرم های شماره 3 و 4 و 5

فرم های تکمیل شده خود را به مدرس مربوطه مرکز تحویل نمایید. (تمامی صفحات مهر و امضاء شود)